BMAT

BioMedical

Admission Test

BioMedical Admission Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งสถาบันชั้นนำในประเทศไทยเริ่มเปิดรับคะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

แบ่งออกเป็น 3 PART

1: Aptitude and Skills

ใน Part นี้จะเป็นข้อสอบปรนัย 35 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบที่เป็นการคำนวณและ Critical Analysis ทดสอบความถนัดและทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ความเข้าใจการโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมาน

2: Scientific Knowledge

เป็นข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์

3: Writing Task

เป็นการเขียนตอบคำถาม 1 ข้อ โดยเลือกจาก 3 ข้อที่ข้อสอบให้มา ข้อสอบ Part นี้ ใช้เวลา 30 นาที วัดความสามารถในการเลือกพัฒนา หรือ จัดการความคิดและสื่อสารด้วยการเขียนอย่างชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 19:00,
เสาร์ - อาทิตย์ 09:00 - 17:30